0,00 Kč
0
 
 
 
 

Záruční podmínky

 

Reklamační řád  

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Reklamace je podmíněna prokázáním nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě prodávajícího, důkazem je zejména daňový doklad – faktura.

Reklamace, kterou uplatňuje kupující, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Odstranitelné a neodstranitelné vady 

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Uplatnění reklamace  

Kupující se při uplatňování reklamace může s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy (doklad o koupi) obrátit přímo na prodejce, nebo zboží zaslat do provozovny internetového obchodu prodávajícího spolu s popisem závady, dokladem o koupi a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného.

Způsob vyřízení reklamace  

Po vyřízení reklamace bude kupující telefonicky a písemně (na e-mailovou adresu, v případě absence e-mailového kontaktu poštou) informován o výsledku řízení a bude s ním dohodnut způsob předání zboží/vrácení kupní ceny ev. podílu kupní ceny.

V případě neoprávněné reklamace bude kupující telefonicky nebo písemně kontaktován a bude mu navrhnut další postup řešení vzniklé situace (placená oprava, vrácení zboží bez opravy, ekologická likvidace apod.)

 

Adresa k zasílání podkladů a zboží k reklamaci  

Comimpex International, spol. s r.o., Havlíčkova 445, 470 012 Česká Lípa,  Tel:603823376, Fax:487823321, E-mail:comimpex@wo.cz 

Záruka nemůže být uplatněna: 

a) na poruchy způsobené vnějšími podmínkami jako jsou například poškozenívzniklá v důsledku přepravy, nesprávné manipulace a nepřiměřeného použití síly
b) je-li zařízení neodborně instalováno osobami bez patřičného oprávnění, obsluhováno, provozováno a udržováno v rozporu s obsahem návodu k použití, či byl-li u něho proveden neoprávněný zásah majitelem nebo jinou osobou
c) na poruchy zaviněné nesprávným zacházením či umístěním v nevhodném prostředí (vlhké, horké, prašné, chemicky či inak nevhodné)
d) na vady vzniklé opotřebením, mechanickým poškozením či znečištěním přístroje a zanedbanou péčí o výrobek
e) na výměnu žárovek, těsnění a snímatelných částí ze skla, gumy, plastických hmot, na funkční termopojistky a jejich opětovné zapnutí, na spotřební materiále.
f) na vady způsobené používáním jiného než originálního spotřebního materiálu, či náhradního dílu
g) na poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo přepětím v el. síti.
h) při vzniku vady neodvratnou událostí (povodeň,požér, úder blesku, živelná pohroma apod.)
j) na poškození způsobená používáním přístroje v rozporu s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice
 

k) jedná-li se o vadu jejíž odstranění je považováno za běžnou údržbu (čištění, programování, odvápňování, výměna filtrů apod.) a na závady vzniklé zanedbáním běžné údržby. 

Upozornění: 

V případě vzniku záruční závady, je zákazník povinen doručit zboží do servisu prodávajícího nebo na jeho provozovnu. Pokud zákazník vyžaduje opravu na místě instalace, musí dle servisních podmínek zaplatit náklady na výjezd servisního technika prodávajícího, nebo technika smluvního servisu - 1km / 12 Kč.
a) přístroje opravíme v záruční době u kupujícího pouze za úhradu dopravy servisního technika na místo 1 km /12,-Kč. 
b) při ohlášených závadách, které nespadají do záruky, budou veškeré náklady spojené s výkonem servisního technika účtovány k vaší tíži. 1 hod. práce 550,- Kč a za úhradu dopravy servisního technika na
místo 1 km /12,-Kč. 

  

 

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě a vhodnou přepravní službu, aby nedošlo k poškození zboží. Přepravní obal nesmí být poškozen. 
Záruční opravy jsou prováděny dílenskýn způsobem po doručení do provozovny Havlíčkova 445, Česká Lípa, nebo zákazník může zaplatit výjezd technika. Cena výjezdu technika 12 Kč/km. Kupující nemá právo na náhradu ušlého zisku.

Naše firma provádí i pozáruční servis, cena hodiny práce 550,-Kč, náklady na dopravu 12,-Kč + cena náhradních dílů.
 
Pokud je poskytována delší záruka, prodávající v záručním listu určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.
Provoz technologie je možný pouze dle platných norem.
Tyto záruční podmínky jsou součástí našich Všeobecných obchodních podmínek a Kupní smlouvy.
 

 
Rozpor s kupní smlouvou  
Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků) ,zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený a v původním obalu spolu s dodacím listem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný. 
 
 
0
 
© PRODEJ GASTRONOMICKÝCH TECHNOLOGIÍ